I. Zasady wydawania „upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego” dla
członków koła oraz zaproszonych gości .
1. „Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego „ zwane dalej Upoważnieniem”
wydaje łowczy koła oraz podłowczowie w uzgodnieniu z łowczym .
2. Warunkiem niezbędnym do otrzymania „upoważnienia” oraz dopuszczenia do polowań
zbiorowych w danym sezonie łowieckim jest przedstawienie zarządowi koła oryginału
aktualnego zaświadczenia o przystrzelaniu broni myśliwskiej , podpisanego przez
uprawnionego instruktora strzelectwa myśliwskiego lub uprawnionego rusznikarza .
Zaświadczenie jest ważne przez rok od daty jego wystawienia .
3. Myśliwy chcąc zaprosić na polowanie zbiorowe lub indywidualne gościa musi uzyskać zgodę
łowczego koła lub prezesa koła.
4. Zaproszony gość aby otrzymać „Upoważnienie” lub uczestniczyć w polowaniach zbiorowych
zobowiązany jest do przedłożenia zarządowi koła kopii następujących dokumentów :
- aktualnej legitymacji PZŁ
- aktualnego pozwolenia na broń
- aktualnego zaświadczenia o przystrzelaniu broni .
5. Po utracie ważności „Upoważnienia” lub jego wykorzystaniu myśliwy zobowiązany jest do
zwrotu „Upoważnienia” w terminie 7 dni od utraty ważności lub wykorzystania łowczemu
lub podłowczemu .
6. Za zdanie „Upoważnienia” wydanego gościowi odpowiada myśliwy zapraszający .
7. Warunkiem niezbędnym do otrzymania „Upoważnienia” do odstrzału jelenia – byka , jest
odpracowanie dodatkowo prac zleconych w wymiarze co najmniej 30 godzin .
8. W zależności od bieżących potrzeb związanych z : wykonaniem planu pozyskania zwierzyny ,
szkód łowieckich i wynikającej stąd potrzeby zabezpieczenia pół uprawnych o wydaniu
„Upoważnień” , ich ilości , podziały na poszczególne obwody łowieckie oraz gatunku i ilości
wpisanej do „Upoważnienia” zwierzyny decyduje Zarząd koła o czym zawiadamia wpisem w
książce ewidencji . Ewentualne niezastosowanie się do decyzji zarządu , będzie skutkowało
brakiem rekompensaty za strzeloną zwierzynę , bądź 100% odpłatnością za tuszę w
przypadku pobrania tuszy na użytek własny . wielokrotne naruszenie wyż. wym. postanowień
może skutkować także sankcjami dyscyplinarnymi .

II. Zasady wykonywania i organizacji polowań indywidualnych i zbiorowych .
9. Wpis do „Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” zwanej dalej
„Książką ewidencji” może być dokonany na okres trzech dób . Po upływie trzech dób musi
nastąpić przerwa co najmniej jednej doby do ponownego wpisu na ten sam rejon polowania .
10. Doba zaczyna się i kończy o godz. 12 w południe .
11. Wpis do „Książki ewidencji” może nastąpić wcześniej niż godzina rozpoczęcia polowania ,
jednak musi być dokonany w dacie jego rozpoczęcia .
12. Wpisów w „Książce ewidencji” mogą dokonywać wyłącznie myśliwi członkowie koła ,
wykonujący polowanie lub myśliwi ustnie przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lecz
tylko na rejon w którym sami polują .

13. Gość któremu wydano „Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego” może
polować wyłącznie w obecności członka KŁ „Szarak” , w tym samym co on rejonie .
14. Goście będący pracownikami ALP Nadleśnictw w Goleniowie i Choszcznie mogą polować
samodzielnie .
15. Koszty organizacji polowań zbiorowych pokrywa koło , koszty naganki i dojazdu pokrywają
myśliwi uczestniczący w polowaniu .
16. W obwodzie 114 , od początku sezonu łowieckiego do 30 września , na rejonach 11 , 12 , 13 ,
15 , 16 odstępuje się od polowań na dziki , za wyjątkiem przygodnego pozyskania w trakcie
polowań komercyjnych .
17. Odstrzał odyńca będzie traktowany jako nagroda za zaangażowanie w prace w kole i należy
uzyskać na niego zgodę łowczego .

III. Zasady zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny .
18. Myśliwy który pozyskał zwierzynę na polowaniu indywidualnym zobowiązany jest do
niezwłocznego odnotowania tego faktu w „Książce pozyskania zwierzyny” , zwanej dalej
„Książką pozyskania” z podaniem :- gatunku , rodzaju , ilości pozyskanej zwierzyny , rejonu
pozyskania a także ewentualnym przeznaczeniem pozyskanej zwierzyny na „użytek własny” .
19. Myśliwy ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z aktualnym stanem pozyskania
zwierzyny wynikającym z zapisów w „Książce ewidencji” oraz „Książce pozyskania” , celem
uniknięcia przekroczenia rocznego planu pozyskania .
20. Myśliwy ma obowiązek zdania tuszy pozyskanej zwierzyny grubej do punktu skupu firmy z
którą koło ma zawartą umowę na skup tusz pozyskanej zwierzyny .
21. Pozyskana zwierzyna drobna stanowi własność myśliwego który ją pozyskał .
22. Rekompensata za zwierzynę grubą pozyskaną i oddaną do punktu skupu wynosi 20 %
wartości netto .
23. Rekompensaty nie wypłaca się :
- za pozyskanie samców zwierzyny płowej ,
- za zwierzynę pozyskaną na polowaniu zbiorowym ,
- zaproszonym gościom , którzy pozyskali zwierzynę na polowaniu indywidualnym i oddali ją
do punktu skupu .
24. Myśliwi otrzymują za każdego pozyskanego lisa , jenota , szopa pracza i norkę amerykańską
po 20 zł . Rozliczenie następuje po zakończeniu sezonu łowieckiego . Ewidencję pozyskania
tych gatunków prowadzą podłowczowie .
25. Myśliwy chcący zabrać tuszą pozyskanej przez siebie zwierzyny grubej na użytek własny ,
zobowiązany jest dostarczyć tuszę do punktu skupu / jak w pkt. 18 / w celu komisyjnego
zważenia . „Skupowy” sporządza z tej czynności „Protokół ważenia tuszy zwierzyny
pozyskanej na użytek własny” .
26. Odpłatność za pozyskaną zwierzynę na użytek własny wynosi 80 % wartości tuszy plus
należny podatek VAT .
27. Płatności za pozyskaną zwierzynę na użytek własny należy dokonać w terminie 14 dni od daty
komisyjnego ważenia na rachunek bankowy koła .
28. Gość chcący zabrać tuszę pozyskanej zwierzyny na użytek własny płaci 100 % wartości tuszy
plus należny podatek VAT .

29. „Skupowi” dokonujący komisyjnego ważenia otrzymują od koła wynagrodzenie w wysokości
30 gr brutto za każdy kilogram zważonej tuszy . Rozliczenie następuje po zakończeniu sezonu
łowieckiego .
30. Myśliwy który pozyska jelenia – byka ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
łowczego lub podłowczego z obwodu pozyskania .
31. Myśliwi którzy pozyskali sarnę – kozła lub jelenia – byka zobowiązani są do przedstawienia
trofeum do wyceny medalowej .

IV. Zasady wykonywania i rozliczania prac społecznych .
32. Każdy członek koła ma obowiązek przepracować na rzecz koła w roku kalendarzowym 30
godzin prac gospodarczych lub wpłacić ekwiwalent w wymiarze 15 zł. za roboczogodzinę .
Decyzję o wyborze ekwiwalentu członek koła ma obowiązek złożyć zarządowi koła na piśmie
do dnia 31-maja każdego roku. Kwotę ekwiwalentu członek koła ma obowiązek wpłacić na
rachunek koła do dnia 30- czerwca każdego roku .
33. Zarząd koła w zależności od potrzeb przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem
gospodarki łowieckiej może zlecić myśliwemu prace dodatkowe w wymiarze do 30 godzin .
34. Okresem rozliczeniowym wykonania prac gospodarczych jest rok kalendarzowy .
35. Z prac zwolnione są kobiety , członkowie zarządu koła , przewodniczący komisji rewizyjnej
oraz myśliwi którzy ukończyli 70 – ty rok życia .
36. Zarząd koła może zwolnić członka koła z prac społecznych z ważnych przyczyn .
37. Uzgodnienie wartości danej pracy w roboczogodzinach powinno nastąpić przed
rozpoczęciem prac pomiędzy zlecającym / łowczy , podłowczowie , gospodarze łowisk / a
myśliwym .
38. Łowczy we współpracy z podłowczymi i gospodarzami łowisk prowadzi „ Karty ewidencji
pracy” każdego członka koła w której odnotowany jest rodzaj zleconej pracy , jej wartość w
roboczogodzinach oraz termin jej wykonania . „Kartę ewidencji pracy” myśliwy otrzymuje do
dnia 31 stycznia każdego roku .
39. W przypadku nie wykonania prac w zakresie i terminie określonym w „Karcie ewidencji prac”
bądź nie wpłacenia w terminie ekwiwalentu zarząd koła wstrzymuje wydane „Upoważnienie
do wykonywania polowania indywidualnego” oraz odsuwa myśliwego od uczestnictwa w
polowaniach zbiorowych do czasu wykonania zaległych prac . Jeśli myśliwy nie wykona
zaległych prac bądź nie wpłaci ekwiwalentu do końca roku kalendarzowego , zarząd koła
naliczy myśliwemu opłatę za niewykonanie prac społecznych w kwocie 40 zł. za każdą
nieprzepracowaną roboczogodzinę i wezwie myśliwego do jej zapłaty w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania . Brak wpłaty w zakreślonym terminie traktowany będzie jako
zaległa opłata na rzecz koła .

V. Wnioski dotyczące obowiązkowych świadczeń członków Koła Łowieckiego „Szarak” na
rzecz PZŁ i koła .

40. Ustala się wpisowe do Koła Łowieckiego „Szarak” Szczecin w wysokości dziesięciokrotnej
składki na rzecz PZŁ . W sezonie łowieckim 2018/2019 wpisowe wynosić będzie 3200 zł..
41. Ustala się składkę członkowska na rzecz Koła Łowieckiego „Szarak” szczecin na sezon łowiecki
2018/2019 w wysokości 15 zł za jeden miesiąc , to jest 180 zł za sezon .
42. Ustala się stawkę w wysokości 15 zł. za jedną przepracowaną godzinę w ramach prac
społecznych na rzecz koła .
43. Ustala się iż wpisowe , składki oraz inne opłaty na rzecz koła , wnoszone będą na rachunek
bankowy koła nr : 79 2030 0045 1110 0000 0383 0280 .
44. Ustala się następujące terminy wnoszenia składek:
- do 15 listopada 2018 r. – składka PZŁ za rok 2019 .
- do 31 marca 2019 r. – składka członkowska na rzecz koła za sezon łowiecki 2019/2020

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@szarakszczecin.pl